Financiële verantwoording

Op deze pagina leggen wij jaarlijks financiële verantwoording af door het publiceren van de jaarrekening en een toelichting hierop.  

In ons beleidsplan kunt u het een en ander lezen over hoe wij te werk gaan. In artikel 4 staat het volgende beschreven:

" De fondsenwerving geschiedt tegen minimale kosten en met maximaal fiscaal voordeel. Daarbij worden de richtlijnen van de belastingdienst, de Gedragscode Fondsenwerving en de eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in acht genomen. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld, rekening houdend met de eisen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. CCC foundation voldoet aan alle wet en regelgevend. 

De kosten die de Foundation maakt in een boekjaar voor het in stand houden van de eigen organisatie, mogen niet meer bedragen dan 25% van het totale vermogen van het Fonds per einde van datzelfde boekjaar."

Mocht vragen hebben over financiële zaken van de foundation, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester a.i Mirjam van der Velde via mirjam.vandervelde@cccfoundation.nl.