Beleidsplan Stichting Cancer Care Center Foundation 2021


Inhoudsopgave

1.    Inleiding
2.    Organisatiestructuur
3.    Doelstellingen van de Foundation
4.    Fondsenwerving door de Foundation
5.    Besteding vermogen van de Foundation
6.    Administratie
7.    Communicatie
8.    Wijziging beleidsplan


1.    Inleiding

In dit beleidsplan worden de doelstellingen van de Cancer Care Center Foundation (hierna Foundation) kort beschreven door het bestuur van de Foundation. Ook wordt aangegeven welke werkzaamheden de Foundation verricht om deze doelstellingen te realiseren. Tenslotte wordt de organisatiestructuur toegelicht en wordt aangeven hoe het vermogen wordt verkregen, beheerd en besteed. Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur van de Stichting CCC Foundation. 
 

2.    Organisatiestructuur 

Het bestuur van de Foundation bestaat uit de volgende functionarissen: voorzitter, penningmeester, secretaris, coördinator fondsenwerving en coördinator communicatie. Bestuursleden kunnen een of meerdere functies bekleden, zolang het bestuur maar bestaat uit minimaal drie personen.
 

3.    Doelstelling van de Foundation 

De doelstelling van de Foundation is het welzijn en de gezondheid van (voormalig) kankerpatiënten en hun naasten te verbeteren zodat zij sterker en vitaler worden en de regie over hun leven en werk en hun deelname aan de maatschappij weer op kunnen pakken. De Foundation beoogt dit doel te bereiken door initiatieven, activiteiten en projecten te ondersteunen binnen de eerstelijns oncologische zorg die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van (voormalig) kankerpatiënten en hun naasten. Deze zorg is multidisciplinair en kan zowel op fysiek, psychisch, sociaal als maatschappelijk gebied liggen.

4.    Fondsenwerving door de Foundation 

Het werven van financiële middelen kan op verschillende manieren geschieden: via crowdfunding, subsidieaanvragen, sponsoracties, werven van giften, schenking, leningen, investeringen of nalatenschappen etc. Het bestuur zal jaarlijks voor 31 december een plan opstellen waarin de wijze van fondsenwerving voor het volgend boekjaar zal worden beschreven.

De fondsenwerving geschiedt tegen minimale kosten en met maximaal fiscaal voordeel. Daarbij worden de richtlijnen van de belastingdienst, de Gedragscode Fondsenwerving en de eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in acht genomen. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld, rekening houdend met de eisen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

De kosten die de Foundation maakt in een boekjaar voor het in stand houden van de eigen organisatie, mogen niet meer bedragen dan 25% van het totale vermogen van het Fonds per einde van datzelfde boekjaar. 
 

5.    Besteding vermogen van de Foundation

Algemeen
Het vermogen van de Foundation wordt aangewend ter ondersteuning van initiatieven die leiden tot betere eerstelijns en/of complementaire zorg voor (voormalig) kankerpatiënten. 
Jaarlijks wordt door het bestuur, voor 31 december, een begroting opgesteld. Deze vormt de basis voor de bestedingen van het daaropvolgende jaar. 

Besteding op basis van aanvragen
Op basis van een aantal criteria bepaalt het bestuur of deze aanvragen voor financiering worden gehonoreerd.

Het initiatief waar financiering voor wordt aangevraagd:
•    Verbetert de kwaliteit van leven van (voormalig) kankerpatiënten richting gezond en vitaal leven
•    Versterkt de eigen kracht van cliënten en regie op eigen leven
•    Valt onder de eerstelijns en/of complementaire zorg
•    Vindt plaats in Nederland, inclusief de Caribische gebieden

Wat betreft de aanvrager hanteren wij de volgende criteria:
•    Werkt multidisciplinair of onderschrijft het belang hiervan
•    De betrokken zorgverleners zijn gekwalificeerd en hebben aantoonbaar ruime ervaring binnen het werkveld 
•    Draagt bij aan de verbetering van de oncologische zorgverlening
 

6.    Administratie 

Het bestuur voert een eigen administratie en is verplicht om van de vermogenstoestand van de Foundation zodanige aantekeningen bij te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
Het bestuur draagt zorg voor de jaarlijkse kascontrole en zorgt voor goede toegankelijkheid van de financiële informatie over opbrengsten en kosten van fondsenwerving. 
 

7.    Communicatie 

De Foundation heeft een eigen communicatieplan. Dit dient om meer bekendheid te generen voor de Foundation en tegelijkertijd het contact met de geldgevers, vrijwilligers en andere supporters te onderhouden.
 

8.    Wijziging beleidsplan 

Het bestuur zal jaarlijks, voor 31 december, en verder zo vaak zij dit nodig acht, dit beleidsplan wijzigen. Het actuele beleidsplan wordt op de website van de Foundation gepubliceerd.

Dit beleidsplan is vastgesteld op 30 juni 2021. 

Anna Kok, voorzitter 
Annemiek Bergmans, coördinator fondsenwerving en communicatie
Kristel van Impe, secretaris
Henk Guldemeester, penningmeester

Doelstelling foundation

De Foundation ondersteunt Cancer Care Center met advies en financiële middelen. De positie van de cliënten staat hierbij altijd centraal.