Beleidsplan Cancer Care Foundation

Inhoudsopgave

1.     Inleiding
2.     Organisatiestructuur
3.     Doelstellingen van de Foundation
4.     Fondsenwerving door de Foundation
5.     Besteding vermogen van Foundation
6.     Administratie
7.     Communicatie
8.     Wijziging beleidsplan

1.     Inleiding

In dit beleidsplan worden de doelstellingen van de Cancer Care Center Foundation (hierna Foundation) kort beschreven door het bestuur van de Foundation. Ook wordt aangegeven welke werkzaamheden de Foundation verricht om deze doelstellingen te realiseren. Tenslotte wordt de organisatiestructuur toegelicht en wordt aangeven hoe het vermogen wordt verkregen, beheerd en besteed. Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur van de Stichting CCC Foundation. (Stichting is opgericht op 20 november 2015.)

2.     Organisatiestructuur

Het bestuur van de Foundation bestaat uit de volgende functionarissen: voorzitter, penningmeester, secretaris, coördinator fondsenwerving en coördinator communicatie. Bestuursleden kunnen een of meerdere functies bekleden, zolang het bestuur maar bestaat uit minimaal drie personen.

3.     Doelstelling van de Foundation

De doelstelling van de Foundation is bij te dragen aan de realisatie van de doelstelling van het Cancer Care Center (hierna CCC) door CCC in het algemeen en de portfolio van projecten van CCC in het bijzonder.

CCC wil samenhangende en betaalbare nazorg bieden op fysiek, psychisch, sociaal en maatschappelijk gebied aan (voormalig) kankerpatiënten en hun naasten.

4.     Fondsenwerving door de Foundation

Voor de Foundation is het essentieel dat de cliënt van CCC altijd centraal staat zowel bij de fondsenwerving als bij de besteding van de geworven gelden.

Het werven van financiële middelen kan op verschillende manieren geschieden: via crowdfunding, subsidieaanvragen, sponsoracties, werven van giften, schenking, leningen, investeringen of nalatenschappen etc. Het bestuur zal jaarlijks voor 31 december een plan opstellen waarin de wijze van fondsenwerving voor het volgend boekjaar zal worden beschreven.

Materiële zaken die door de Foundation worden bekostigd, zijn te allen tijde bestemd voor cliënten van CCC.

De fondsenwerving geschiedt tegen minimale kosten en met maximaal fiscaal voordeel. Daarbij worden de richtlijnen van de belastingdienst, de Gedragscode Fondsenwerving en de eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in acht genomen. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld, rekening houdend met de eisen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. CCC foundation voldoet aan alle wet en regelgeving.

De kosten die de Foundation maakt in een boekjaar voor het in stand houden van de eigen organisatie, mogen niet meer bedragen dan 25% van het totale vermogen van het Fonds per einde van datzelfde boekjaar.

5.     Besteding vermogen van de Foundation

Algemeen

Het vermogen van de Foundation wordt aangewend ter ondersteuning van CCC en haar projecten. Jaarlijks wordt door het bestuur, voor 31 december, een begroting opgesteld. Deze vormt de basis voor de bestedingen van het daaropvolgende jaar.

Besteding op basis van aanvragen

Op basis van een aantal criteria bepaalt het bestuur of deze aanvragen voor financiering worden gehonoreerd. Het belangrijkste criterium is dat het project een bijdrage moet leveren aan het realiseren van de doelstelling van CCC, waarbij de volgende criteria gebruikt kunnen worden als meetlat:

·      Verbetert de kwaliteit van leven van (ex)kankerpatiënten richting gezond en vitaal leven

·      Versterkt de eigen kracht van cliënten en regie op eigen leven

·      Draagt bij aan de wegwijzerfunctie van het CCC

·      Vergroot de one-stop-shop functie van het CCC

·      Verbetert de toegankelijkheid van het CCC.

6.     Administratie

Het bestuur voert een eigen administratie en is verplicht om van de vermogenstoestand van de Foundation zodanige aantekeningen bij te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Het bestuur draagt zorg voor de jaarlijkse onafhankelijke accountantscontrole en zorgt voor goede toegankelijkheid van de financiële informatie over opbrengsten en kosten van fondsenwerving.

7.     Communicatie

De Foundation heeft een eigen communicatieplan. Dit dient om meer bekendheid te generen voor de Foundation en tegelijkertijd het contact met de geldgevers, vrijwilligers en andere supporters te onderhouden.

8.     Wijziging beleidsplan

Het bestuur zal jaarlijks, voor 31 december, en verder zo vaak zij dit nodig acht, dit beleidsplan wijzigen. [Het actuele beleidsplan wordt op de website van de Foundation gepubliceerd.]

 

Dit beleidsplan is vastgesteld te Amsterdam op 08-01-2016

Anna Kok, voorzitter

Mirjam van der Velde, secretaris

Allard van Pelt, penningmeester

Annemiek Bergmans, coördinator fondsenwerving en communicatie

Doelstelling foundation

De Foundation ondersteunt Cancer Care Center met advies en financiële middelen. De positie van de cliënten staat hierbij altijd centraal.